Karikatuurjacht

over jagen wordt nog al wat onzin verteld, karikaturen van de werkelijkheid. Hier schetsen we een aantal van deze karikaturen en geven we aan wat de onzin er van is.

De Karikatuur

 • die plezierjagers vinden dieren doden leuk
 • schietgrage hobbyisten die er alles aan doen om volgend jaar opnieuw voldoende dieren voor de loop te krijgen
 • laat het liever over aan echte deskundigen dan aan die lustjagers
 • het zijn meestal wat oudere, krakkemikkige amateurs, die zich nog als Rambo gedragen
 • 8.000 edelherten, zwijnen en reeën op de Veluwe vallen jaarlijks ten prooi aan een handjevol schietgrage (en kapitaalkrachtige) amateurs
 • verminken van dieren is standaard een onderdeel van de plezierjagers
 • ze omsingelen met ca. 7 mensen een konijntje of een tamme fazant die ze zelf uitgezet hebben
 • er wordt wat bijverdiend!
 • rondrennende amateurs met een Purdey van 50.000 euro
 • het zijn allemaal rijke patsers
 • er wordt heel wat geleden en gecrepeerd in het veld en het bos
 • de jacht op zwijnen en reeën vanuit een hoogzit bij een voederplaats is gewoon een soort executie
 • dat complete diersoorten (dreigen te) worden uitgeroeid
 • hele familiebanden worden uit elkaar geschoten
 • het afschot van grote hoefdieren is zo'n 80 procent van de gemiddelde populatie
 • die hobbyjagers schieten allemaal mis i.p.v. een goed opgeleide boswachter
 • ze voeren bij om volgend jaar weer voldoende te schieten te hebben
 • felle bejaging met nachtzichtapparatuur en geluiddempers.
 • kennelijk helpt jacht in geen enkel opzicht om populaties te beteugelen en de verkeersveiligheid te vergroten.
 • Bovenstaande ONZIN wordt heilig geloofd door veel Nederlanders en geeft blijk van een ontstellend gebrek aan feitenkennis en gebrek aan begrip van natuurlijke processen.

De Werkelijkheid

In het kader van schadebestrijding, vastgesteld door de overheid, worden er jaarlijks grofweg geschoten:
 • 300.000 Kraaiachtigen
 •   20.000 vossen
 •   12.000 verwilderde katten (vooral na de vakantietijd)
 •   95.000 wilde ganzen (sterk stijgend)

In het kader van schadebestrijding én benutting:
 • 500.000 Houtduiven
 • 250.000 wilde eenden
 • 175.000 hazen
 •  75.000 fazanten
 •  70.000 konijnen (4x minder dan in 1980 sinds het virus VHS)

Van elk van de volgende hoefdieren is het afschot (om redenen van veiligheid, populatiebeheer en schadebestrijding) tot in detail vastgelegd door de overheid:
 • 16.000 Reeën
 • 4.500 Wilde zwijnen
 • 950 Edelherten (Oostvaardersplassen niet meegeteld*)
 • 300 Damherten (Amsterdamse Waterleiding Duinen niet meegeteld**)

Er is dus geen sprake van, dat een 'hobbyjager' zomaar 'voor zijn lol' een van deze dieren zou kunnen schieten. Wanneer dat wel gebeurt, is er sprake van stroperij. Wanneer de politiek zich van bovenstaande retoriek bedient, hoe mag men dat dan noemen? Smaad of populisme?

Het totale afschot van alle soorten is bijna geheel NOODZAKELIJK afschot en wordt voornamelijk gedaan op eigen kosten door ongeveer 30.000 vrijwilligers en hun helpers.De beloning voor de jager bestaat uit het plezier in de jacht en het genot van het geschoten wild (wildbraad). Een gedeelte hiervan wordt verkocht tegen prijzen die slechts een fractie van de kosten dekken.Niemand wordt hiervan dus rijk.
Hoeveel boswachters zouden hiervoor nodig zijn en wat zou dat kosten?

 * in de OVP laat men jaarlijks 800-1200 edelherten verkommeren en wegrotten
** in de AWD is men doende  het voorbeeld van de OVP te volgen. 

Nog meer karikaturen

 • jagers zijn laf en wreed
 • door de jacht zijn de dieren schuw geworden en laten zich niet zien aan de recreant
 • laat die zwijnen maar komen. Ik zet wel een hek om mijn tuintje.
 • er gebeuren onnodig veel ongelukken met het in het wilde weg schieten
 • buiten het jachtseizoen zie je ze enkel nog in de natuur om wilde zwijnen te voederen, zodat er straks flink wat valt te doden
 • schiet- en jaagclubs zijn niet te controleren op de hoeveelheid afgeschoten dieren
 • meestal de week voor Kerst is het erg druk in de bossen waar jagers er op los schieten om de poelier en slager te bevoorraden om het Kerstmenu op tafel te zetten
 • de dieren krijgen geen eerlijke kans
 • hoe meer ze schieten (vossen, ganzen, zwijnen) hoe meer er bij komen
 • Om het ecoduct bij Hulshorst niet al te omstreden te maken, werden jagers op de Veluwe in de gelegenheid gesteld eerst 2100 edelherten naar de eeuwige jachtvelden te helpen

Nog meer realiteit

In Nederland worden jaarlijks bij benadering:
 • 250.000.000 Kippen geconsumeerd
 •     3.000.000 Varkens geconsumeerd
 •     1.000.000 Schapen geslacht
 •        300.000 Runderen geconsumeerd
 • 95.000.000.000 garnalen aangeland (levend gekookt)
 • 100.000 – 200.000 Muskusratten gedood
 • talloze bruine ratten gedood
 • enz. enz.
(N.B. deze laatste cijfers zijn zeer grove benaderingen en dienen slechts om bovenstaande in perspectief te plaatsen)

ps.
In Nederland zijn er plm. 3.000.000 huiskatten.
Hoeveel blikjes kipfilet zijn dat ?
één moment...