Algemene voorwaarden

DeJacht.nl is een website voor jagers, boeren en buitenlui. Eventuele zakelijke belangen worden door De Vechtschool behartigd.

1. Uw relatie met DeJacht.nl

1.1 Op uw gebruik van de website van DeJacht.nl (hierna: de 'Website'), en op alle aan u door DeJacht.nl op of vanaf of via de Website te leveren producten, data feeds en/of diensten, zijn de voorwaarden van een juridische overeenkomst tussen u en DeJacht.nl van toepassing.

1.2 Uw juridische overeenkomst met DeJacht.nl bestaat uit:
de in dit document neergelegde bepalingen;
 1. Het privacybeleid van DeJacht.nl;
 2. De gebruiksrichtlijnen van DeJacht.nl
 3. Hierna gezamenlijk: de 'Voorwaarden'.

1.3 De Voorwaarden vormen een in juridisch opzicht bindende overeenkomst tussen u en DeJacht.nl in relatie tot uw gebruik van de Dienst. Het is van belang dat u even de tijd neemt om de Voorwaarden zorgvuldig door te nemen.

1.4 De Voorwaarden gelden voor alle gebruikers van de Dienst, met inbegrip van die gebruikers die tevens Content plaatsen naar de Dienst. Onder het begrip “Content” wordt onder andere maar niet uitsluitend begrepen: tekst, computerprogrammatuur, scripts, grafische afbeeldingen, foto’s, geluid, muziek, video’s, audiovisuele combinaties, interactieve elementen en andere materialen die u met gebruikmaking van de Dienst kan bekijken, waartoe u toegang kant verkrijgen of die u kunt plaatsen naar de Dienst.

2. Aanvaarding Voorwaarden

2.1 Om van de Dienst gebruik te maken, dient u eerst met de Voorwaarden akkoord te gaan. Het is u niet toegestaan om van de Dienst gebruik te maken, indien u de Voorwaarden niet aanvaardt.

2.2 U kunt de Voorwaarden aanvaarden door eenvoudigweg van de Dienst gebruik te gaan maken. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat DeJacht.nl uw gebruik van de Dienst vanaf dat moment als aanvaarding van de Voorwaarden zal opvatten.

2.3 Het is u niet toegestaan om van de Dienst gebruik te maken en om de Voorwaarden te aanvaarden, indien: 
(a) u op grond van uw leeftijd niet bevoegd bent om een bindend contract met DeJacht.nl aan te gaan;
(b) aan u - op grond van de wet van het land waarin u woonachtig bent of van waaruit u de Dienst benadert of gebruikt - de afname en/of het gebruik van de Dienst is ontzegd, dan wel het u in dat land anderszins juridisch verboden is om de Dienst af te nemen en/of te gebruiken.

2.4 U dient ten behoeve van uw administratie uw eigen exemplaar van de Voorwaarden uit te draaien of te bewaren.

3. Wijziging Voorwaarden


Het is DeJacht.nl toegestaan om de Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, bijvoorbeeld om wijzigingen in het recht, regulatoire wijzingen, of wijzigingen in de functionaliteit die door de Dienst wordt aangeboden te effectueren. U dient daarom regelmatig de Voorwaarden te bekijken. De gewijzigde versie van de Voorwaarden (de “Gewijzigde Voorwaarden”) zal worden gepubliceerd op:
https://dejacht.nl/over-dejacht.nl/algemene-voorwaarden/
of zal beschikbaar worden gemaakt binnen de Dienst (voor enige gewijzigde aanvullende voorwaarden). Indien u niet akkoord gaat met de Gewijzigde Voorwaarden, dan dient u het gebruik van de Dienst te staken. Door gebruik te blijven maken van de Dienst na de datum waarop de Gewijzigde Voorwaarden zijn gepubliceerd aanvaardt u de Gewijzigde Voorwaarden.

4. DeJacht.nl-accounts

4.1 Teneinde bepaalde onderdelen van de Website of andere onderdelen van de Dienst te kunnen benaderen, dient u een DeJacht.nl-account aan te maken. Daarbij dient u juiste en volledige informatie te verstrekken. Het is van belang dat u het wachtwoord voor uw DeJacht.nl-account op een veilige plaats bewaart en geheim houdt.

4.2 U dient DeJacht.nl onverwijld op de hoogte te stellen van een schending van de beveiliging of van eventueel ongeoorloofd gebruik van uw DeJacht.nl-account waarvan u op de hoogte raakt.

4.3 U gaat ermee akkoord dat alleen u (jegens DeJacht.nl en anderen) verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die op uw DeJacht.nl-account plaatsvinden.

5. Algemene beperkingen aan het gebruik

5.1 DeJacht.nl verleent u bij deze toestemming om zich toegang te verstekken tot de Dienst en om deze te gebruiken op de hierna te vermelden expliciete voorwaarden. U gaat ermee akkoord dat, indien u zich niet aan deze voorwaarden houdt, dit een tekortkoming oplevert in de nakoming van (uw verplichtingen onder) de Voorwaarden.

Het is u niet toegestaan om zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van DeJacht.nl op welk medium dan ook een gedeelte of gedeelten van de Website of de Dienst te verspreiden, met inbegrip van doch niet beperkt tot Content, tenzij DeJacht.nl u door middel van de functionaliteit die wordt geboden door de Dienst, tot verspreiding in staat stelt.

Het is u niet toegestaan om enig gedeelte van de Website en/of éénn of meerdere Diensten te wijzigen of aan te passen.
Het is u niet toegestaan om die beveiligingsgerelateerde onderdelen van de Dienst of die andere onderdelen te (trachten te) omzeilen, onklaar te maken dan wel anderszins daarin in te grijpen, die:
1. het gebruik of het kopiëren van Content belemmeren of beperken;
2. het gebruik van de Dienst of de via de Dienst toegankelijke content beperken.

Tenzij u DeJacht.nl’s voorafgaande schriftelijke goedkeuring heb verkregen, is het u niet toegestaan om ten behoeve van de volgende zakelijke toepassingen gebruik te maken van de Dienst:
 1. Het verkopen van toegang tot de Dienst;
 2. Het verkopen van advertenties, sponsor activiteiten of promoties geplaatst op of binnen de Dienst of Content;
 3. Het verkopen van advertenties, sponsor activiteiten of promoties op een pagina van een blog waar advertenties op worden getoond of website die Content bevat tenzij andere content die niet is verkregen van DeJacht.nl op dezelfde pagina te zien is en van voldoende waarde is om als basis te dienen voor dergelijke verkopen.

Het is u niet toegestaan om gebruik te maken van enigerlei geautomatiseerd systeem (of om een dergelijk systeem te lanceren), met inbegrip van doch niet beperkt tot een robot, spider of off-line reader, waarmee via de Dienst over een bepaalde periode meer aanvragen aan de servers van DeJacht.nl worden verstuurd dan iemand redelijkerwijze in die periode kan genereren door gebruikmaking van een openbaar beschikbare, standaard (d.w.z. niet-aangepaste) webbrowser.

Het is u niet toegestaan om persoonlijke gegevens aangaande de gebruikers van de Website en/of een Dienst te verzamelen of te vergaren (waaronder mede de DeJacht.nl-accountnamen dienen te worden verstaan).

Het is u niet toegestaan om - bij de uitoefening van handelsactiviteiten of in verband met een commerciële onderneming - ten behoeve van het werven van opdrachten van de Website of de Dienst (met inbegrip van de opmerkingen en de e-mailopties op de Website) gebruik te maken.

Het is u niet toegestaan om de gebruikers van de Website met betrekking tot de door hen Geplaatste Content voor zakelijke doeleinden te benaderen.

Het is u niet toegestaan om Content te kopiëren, verspreiden, uit te zenden, weer te geven, te verkopen, in licentie te geven of anderszins te exploiteren voor enig ander doeleinde, zonder de nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van DeJacht.nl of van de licentiegevers van de Content.

5.2 U gaat ermee akkoord dat u te allen tijde gedurende uw gebruik van de Dienst alle overige bepalingen van de Voorwaarden en de gebruiksrichtlijnen van DeJacht.nl in acht zult nemen.

5.3 DeJacht.nl verleent de exploitanten van openbare zoekmachines toestemming om gebruik te maken van spiders voor het kopiëren van materiaal vanaf de Website, evenwel uitsluitend met het doel om openbaar beschikbare zoekindices voor het materiaal te maken, doch geen caches of archieven van dat materiaal. DeJacht.nl behoudt zich het recht voor om deze uitzonderingen in het algemeen of in specifieke gevallen in te trekken.

5.4 DeJacht.nl is zich voortdurend aan het vernieuwen, teneinde haar gebruikers het allerbeste te kunnen bieden. U erkent en gaat ermee akkoord dat de vorm en de aard van de door DeJacht.nl te verlenen Dienst van tijd tot tijd, zonder voorafgaande kennisgeving aan u, kunnen veranderen.

5.5 Als onderdeel van deze voortdurende vernieuwing erkent u en gaat u ermee akkoord dat DeJacht.nl geheel naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving aan u de verlening aan u of aan de gebruikers in het algemeen van de Dienst (en/of bepaalde binnen de Dienst geboden opties) (al dan niet tijdelijk) kan stopzetten. Het is u te allen tijde toegestaan om niet meer van de Dienst gebruik te maken. Daarvan hoeft u DeJacht.nl niet speciaal te verwittigen.

5.6 U gaat ermee akkoord dat alleen u verantwoordelijk bent voor (en dat DeJacht.nl jegens u of derden geen verantwoordelijkheid draagt voor) enige niet-nakoming van uw verplichtingen ingevolge de Voorwaarden en/of voor de gevolgen (met inbegrip van de schade die DeJacht.nl eventueel lijdt) van een dergelijke niet-nakoming.

6. Beleid inzake auteursrechten

6.1 DeJacht.nl voert een duidelijk beleid inzake auteursrechten in relatie tot Content die inbreuk zou maken op het auteursrecht van derden. 

6.2 Als onderdeel van het beleid van DeJacht.nl inzake auteursrechten beëindigt DeJacht.nl de toegang tot de Dienst voor een gebruiker, indien aangaande die gebruiker is vastgesteld dat deze vaker inbreuk pleegt. Daarvan is sprake, indien de betreffende gebruiker reeds meer dan tweemaal omtrent een inbreukmakende activiteit is gewaarschuwd.

7. Door u geplaatste Content

7.1 Als houder van een DeJacht.nl-account kunt u Content plaatsen. U begrijpt dat DeJacht.nl, ongeacht of dergelijke Content wordt gepubliceerd, geen geheimhouding met betrekking tot die Content garandeert.

7.2 U behoudt al uw eigendomsrechten in de Content, doch u dient DeJacht.nl en de andere gebruikers van de Dienst beperkte licentierechten te verlenen. Deze rechten zijn omschreven in artikel 8 van de onderhavige voorwaarden ('Door u in licentie te geven rechten').

7.3 U begrijpt en gaat ermee akkoord dat alleen u verantwoordelijk bent voor de door u geplaatste Content en voor de gevolgen van het plaatsen of publiceren daarvan. DeJacht.nl onderschrijft de Content en/of de daarin gegeven meningen, opvattingen of adviezen niet, en wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid in verband met Content af.

7.4 U verklaart en garandeert dat u over alle vereiste en noodzakelijke licenties, rechten, instemming en toestemming beschikt om DeJacht.nl in staat te stellen om ten behoeve van de verlening van de Dienst gebruik te maken van de door u geplaatste Content (en dat u daarover gedurende uw gebruik van de Dienst zult blijven beschikken), en om anderszins op de door de Dienst en de Voorwaarden beoogde wijze van de door u geplaatste Content gebruik te maken.

7.5 U gaat ermee akkoord dat uw gedragingen op de Website zullen voldoen aan de van tijd tot tijd bij te werken gebruiksrichtlijnen van DeJacht.nl.
en dat de inhoud van door u geplaatste Content daar tevens aan zal voldoen, en alle van toepassing zijnde lokale, nationale en internationale wetten en regelgeving.

7.6 U gaat ermee akkoord dat u geen Content op de Website zult plaatsen of naar de Website zult uploaden met een inhoud die u in het land waarin u woonachtig bent niet in bezit mag hebben of die DeJacht.nl in verband met de verlening van de Dienst niet mag gebruiken of in bezit mag hebben.

7.7 U gaat ermee akkoord dat Content die u op de Website hebt geplaatst, geen auteursrechtelijk beschermd materiaal van derden, of materiaal waarop eigendomsrechten van derden rusten (met inbegrip van privacy- en/of publiciteitsrechten) zal bevatten, tenzij u over een officiële licentie of officiële toestemming van de rechtmatige eigenaar beschikt, of op een andere wijze juridisch gerechtigd bent om het materiaal in kwestie op de Website te plaatsen en om DeJacht.nl de in lid 8.1 hierna bedoelde licentie te verlenen.

7.8 In het geval dat DeJacht.nl wetenschap verkrijgt van een mogelijke inbreuk op deze Voorwaarden behoudt DeJacht.nl zich het recht voor (doch is niet verplicht) om te beslissen of de Content aan de in de onderhavige voorwaarden vermelde inhoudseisen voldoet, en kan dergelijke door Gebruikers Geplaatste Content verwijderen en/of te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving en geheel naar eigen goeddunken, de toegang van een Gebruiker voor het plaatsen van Content die in strijd is met de onderhavige voorwaarden, beëindigen.

7.9 U begrijpt en erkent verder dat u bij het gebruik van de Dienst eventueel kunt worden blootgesteld aan Content die feitelijk onjuist, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins verwerpelijk voor u is. U gaat ermee akkoord om afstand te doen van, en u doet bij deze afstand van, alle juridische of andere rechten of (rechts)middelen waarover u (eventueel) met betrekking tot die door Content jegens DeJacht.nl beschikt.

8. Door u in licentie te geven rechten

8.1 Als u Content naar de Dienst uploadt of die Content daarbinnen plaatst, dan verleent u:

DeJacht.nl een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie (met het recht tot sublicentie) voor het gebruik, de verveelvoudiging, de verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die Content in verband met de verlening van de Dienst en anderszins in verband met het aanbieden van de Dienst en de ondernemingsactiviteiten van DeJacht.nl, waaronder ten behoeve van het geheel of gedeeltelijk promoten en verder verspreiden van de Dienst (en daarvan afgeleide werken), in welke media-formats [en via welke mediakanalen] dan ook; 
alsmede iedere gebruiker van de Dienst een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie voor het zich via de Dienst toegang verschaffen tot de door u Geplaatste Content, alsmede voor het gebruik, de verveelvoudiging, de verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die Content, voor zover op grond van de functionaliteit van de Dienst en ingevolge de Voorwaarden is toegestaan.
8.2 De bovenbedoelde door u met betrekking tot Opmerkingen van Gebruikers verleende licenties zijn eeuwigdurend en onherroepelijk, doch laten anderszins uw eigendomsrechten, die door u worden behouden (zoals in lid 7.2 hierboven vermeld), onverlet.

9. Content van DeJacht.nl op de Website

9.1 Met uitzondering van de door u geplaatste Content behoort alle overige Content binnen de Dienst, met inbegrip van doch niet beperkt tot tekst, software, scripts, grafische onderdelen, foto's, geluid, muziek, video's en interactieve opties op de Website, in eigendom of krachtens licentie toe aan DeJacht.nl tenzij anders vermeld.
Alle auteursrechten, merkrechten en overige intellectuele-eigendomsrechten op Content die niet door u is geplaatst behoren toe aan DeJacht.nl dan wel aan haar licentiegevers.
De in de Content van DeJacht.nl voorkomende handels- en/of dienstmerken van derden betreffen de handels- en/of dienstmerken van hun respectievelijke eigenaren. 
Dergelijke Content mag - zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van DeJacht.nl dan wel, indien van toepassing, haar licentiegevers - voor welk ander doel dan ook niet worden gedownload, gekopieerd, verveelvoudigd, verspreid, verzonden, uitgezonden, vertoond, verkocht, in licentie worden gegeven of anderszins worden geëxploiteerd. DeJacht.nl behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk met betrekking tot hun Content zijn verleend.

10. Links vanaf DeJacht.nl

10.1 In de Dienst kunnen hyperlinks naar andere websites zijn opgenomen die niet in eigendom aan DeJacht.nl toebehoren of buiten haar zeggenschap vallen. DeJacht.nl heeft geen zeggenschap over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de content, het privacybeleid en/of de praktijken op websites van derden.

10.2 U erkent en gaat ermee akkoord dat DeJacht.nl niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van de bedoelde externe websites of bronnen, en geen advertenties, producten of ander materiaal onderschrijft dat op die websites of in die bronnen voorkomt dan wel vanaf die websites of bronnen beschikbaar is.

10.3 U erkent en gaat ermee akkoord dat DeJacht.nl niet aansprakelijk is voor de schade die u eventueel lijdt ten gevolge van de beschikbaarheid van die externe websites of bronnen, of ten gevolge van het vertrouwen dat u heeft gesteld in de volledigheid of juistheid dan wel het bestaan van de advertenties of producten dan wel het overige materiaal dat op die websites of in die bronnen voorkomt dan wel vanaf die websites of bronnen beschikbaar is.

11. Het beëindigen van uw relatie met DeJacht.nl

11.1 De Voorwaarden zullen van kracht blijven, totdat deze door u of DeJacht.nl zoals hierna vermeld worden beëindigd.

11.2 Indien u uw juridische overeenkomst met DeJacht.nl wilt beëindigen, dan kan dat te allen tijde door middel van: 
kennisgeving aan DeJacht.nl;
het sluiten van uw DeJacht.nl-account. Bedoelde (schriftelijke) kennisgeving dient te worden verstuurd aan het adres van DeJacht.nl zoals dat aan het begin van de onderhavige voorwaarden is vermeld.

11.3 Het is DeJacht.nl te allen tijde toegestaan om haar juridische overeenkomst met u te beëindigen, indien:
U een bepaling van de Voorwaarden niet bent nagekomen (dan wel zich heeft gedragen op een wijze waaruit duidelijk blijkt dat u niet voornemens of in staat bent om de Voorwaarden na te leven);
DeJacht.nl daartoe op grond van de wet verplicht is (bijvoorbeeld als de verlening van de Dienst aan u onrechtmatig is of wordt);

11.4 DeJacht.nl is gerechtigd haar juridische overeenkomst met u te beëindigen indien:
DeJacht.nl ertoe overgaat om geen Dienst meer te verlenen aan gebruikers in het land waarin u woonachtig bent of van waaruit u van de Dienst gebruikmaakt;
of de verlening van de Dienst aan u door DeJacht.nl, naar de mening van DeJacht.nl, niet langer commercieel haalbaar is en DeJacht.nl zal in elk van de gevallen onder A of B van dit artikel 11.4, waar mogelijk, redelijke kennisgeving geven van een dergelijke beëindiging.

11.5 De beëindiging van de Voorwaarden laat onverlet alle juridische rechten, verplichtingen en plichten waarvan u en DeJacht.nl hebben geprofiteerd, waaraan u en DeJacht.nl onderworpen zijn geweest (of die in de loop der tijd tijdens de geldigheid van de Voorwaarden zijn opgebouwd) dan wel waarvan uitdrukkelijk is bepaald dat deze voor onbepaalde tijd van kracht blijven. Het in lid 14.6 bepaalde blijft voor onbepaalde tijd op die rechten, verplichtingen en plichten van toepassing.

12. Uitsluiting van garanties

12.1 Niets in de Voorwaarden zal de wettelijke rechten aantasten waar u als consument te allen tijde recht op heeft en die u niet bij contract kunt wijzigen of prijsgeven.

12.2 De Dienst worden verleend in de toestand waarin deze zich bevinden [as is]. DeJacht.nl geeft met betrekking daartoe aan u geen enkele garantie of conformiteit af.

12.3 Met name verklaart of garandeert DeJacht.nl jegens u niet dat:
 1. Uw gebruik van de Dienst aan uw eisen zal voldoen;
 2. Uw gebruik van de Dienst onafgebroken, op tijd, op een veilige manier of foutloos zal verlopen;
 3. Eventuele door u ten gevolge van uw gebruik van de Dienst verkregen informatie juist of betrouwbaar zal zijn;
 4. Fouten in de werking of functionaliteit van de Dienst zullen worden hersteld.

12.4 Op de Dienst zijn geen voorwaarden, garanties of andere bedingen van toepassing (met inbegrip van impliciete bepalingen inzake bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel of conformiteit aan een bepaalde beschrijving), behalve voor zover deze uitdrukkelijk in de Voorwaarden zijn neergelegd.

13. Aansprakelijkheidsbeperking

13.1 Niets in de Voorwaarden sluit de aansprakelijkheid van DeJacht.nl voor alle schade uit die ingevolge het toepasselijk recht op grond van de wet niet mag worden uitgesloten of beperkt, en niets in die Voorwaarden beperkt die aansprakelijkheid van DeJacht.nl.

13.2 Behoudens de algemene, in lid 13.1 hierboven neergelegde bepaling is DeJacht.nl niet jegens u aansprakelijk voor:
 1. de indirecte of gevolgschade die u eventueel lijdt, waaronder (direct of indirect door u te lijden) winstderving, het verlies van goodwill of de zakelijke reputatie, of gegevensverlies;
 2. de schade die u eventueel lijdt ten gevolge van:
  1. het vertrouwen dat u heeft gesteld in de volledigheid of juistheid dan wel het bestaan van advertenties, of ten gevolge van een relatie of transactie tussen u en een adverteerder of sponsor wiens advertenties in de Dienst verschijnen;
  2. veranderingen die DeJacht.nl eventueel in de Dienst aanbrengt, of de al dan niet tijdelijke stopzetting van de verlening van de Dienst (en/of bepaalde binnen de Dienst geboden opties);
  3. de verwijdering of corrumpering, dan wel het niet opslaan van enige Content en andere met behulp van of door middel van uw gebruik van de Dienst aangehouden of verzonden communicatiegegevens;
  4. het feit dat u niet de juiste accountinformatie aan DeJacht.nl heeft verstrekt;
  5. het feit dat u uw wachtwoord of de nadere bijzonderheden aangaande uw DeJacht.nl-account niet op een veilige plaats heeft bewaard en/of geheim heeft gehouden.

13.3 De in lid 13.2 hierboven jegens u neergelegde beperkingen van de aansprakelijkheid van DeJacht.nl gelden ongeacht of DeJacht.nl van de mogelijkheid van het zich voordoen van dergelijke schade op de hoogte is gesteld of had moeten zijn.

14. Algemene juridische bepalingen

14.1 De Voorwaarden vormen de gehele juridische overeenkomst tussen u en DeJacht.nl, zijn van toepassing op uw gebruik van de Dienst, en vervangen de eventuele voorafgaande overeenkomsten tussen u en DeJacht.nl in relatie tot de Dienst volledig. Alle overige servicevoorwaarden die De Vechtschool van tijd tot tijd kan hanteren zijn uitdrukkelijk uitgesloten van de Voorwaarden.

14.2 U gaat ermee akkoord dat het DeJacht.nl is toegestaan om kennisgevingen aan u te verstrekken, met inbegrip van kennisgevingen inzake wijziging van de Voorwaarden, en wel per e-mail, gewone post dan wel het plaatsen van mededelingen binnen de Dienst.

14.3 U gaat ermee akkoord dat, indien DeJacht.nl een bepaald in de Voorwaarden neergelegd juridisch recht of (rechts)middel (dan wel een recht of (rechts)middel waarover DeJacht.nl op grond van enig toepasselijk recht beschikt) niet uitoefent of handhaaft, dit niet wordt opgevat als een officiële verklaring van afstand ten aanzien van de rechten van DeJacht.nl, en dat die rechten of (rechts)middelen DeJacht.nl nog steeds ter beschikking staan.

14.4 Mocht een ter zake bevoegde rechter bepalen dat een bepaling van de Voorwaarden ongeldig is, dan zal die bepaling uit de Voorwaarden worden verwijderd zonder de overige Voorwaarden aan te tasten. De resterende Voorwaarden zullen evenwel geldig en afdwingbaar blijven.

14.5 U erkent en gaat ermee akkoord dat elk lid van het concern waarvan DeJacht.nl deel uitmaakt, derdebegunstigde ten aanzien van de Voorwaarden is, en dat dergelijke andere vennootschappen het recht zullen hebben om die Voorwaarden direct te handhaven en daarop direct een beroep te doen die hen een aanspraak (dan wel rechten) toekennen. Verder zal geen enkele andere persoon of vennootschap derdebegunstigde ten aanzien van de Voorwaarden zijn.

14.6 Op de Voorwaarden, alsmede op uw relatie met DeJacht.nl ingevolge die Voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing. U en DeJacht.nl komen overeen om zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechter te Almelo voor het beslechten van geschillen die uit de Voorwaarden voortvloeien. Niettemin gaat u ermee akkoord dat het DeJacht.nl evengoed zal zijn toegestaan om in welk land dan ook een verzoek in te dienen voor een voorlopige voorziening (dan wel andere, gelijkwaardige soorten dringende juridische (rechts)middelen).

Gedateerd: 11 juni 2016
één moment...