Privacyverklaring

Versie 2.0, in gebruik sinds 25 mei 2018.

“...Als je iets wilt geheimhouden moet je het ook verstoppen voor jezelf.”
– “Negentien vierentachtig”, Orwell, G. 8 juni 1949 London.

De Jacht

De Jacht is een infowebsite voor en door jagers.

Gegevensverwerking bij contractuele overeenkomsten

Indien u een overeenkomst met ons aangaat worden alleen die gegevens verwerkt die nodig zijn voor het nakomen van de afspraken in de betreffende overeenkomsten.

BEWAARTERMIJN

Na opzegging van de overeenkomst worden deze gegevens maximaal twee jaar bewaard tenzij langer noodzakelijk is i.v.m. wettelijke verplichtingen en/of fraudebestrijding.

Gegevensverwerking bij interesse in onze diensten

Indien u interesse heeft in onze producten en diensten kunt ons uw contact gegevens verstrekken. Deze gebruiken wij om met u contact op te nemen om tot een overeenkomst te komen.

BEWAARTERMIJN

De Jacht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Recht op inzage, rectificatie, bezwaar en verwijdering

U heeft recht op inzage, rectificatie van de opgeslagen persoonsgegevens
U heeft recht op verwijdering van de opgeslagen persoonsgegevens met uitzondering van de gegevens die wij opslaan voor  het leveren van onze diensten aan u, gegevens die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren en gegevens die wij bewaren ter voorkoming van fraude.

Informatiedeling

De Jacht deelt geen informatie met anderen tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u en/of te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Met partijen die voor ons persoonsgegevens opslaan of verwerken hebben we een verwerkersovereenkomst om uw privacy en veiligheid te garanderen.

Cookies & website statistieken

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer/mobiel/tablet. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die daar op staan niet beschadigen.
We maken alleen gebruik van functionele cookies voor de werking van onze websites en anonieme statistieken door Google Analytics. Hierdoor hoeven wij u niet om toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Locatiegegevens

In onze website zitten mogelijkheden waarbij we uw locatie kunnen gebruiken. Wanneer dit het geval is wordt u altijd vooraf op een vrije, expliciete, ondubbelzinnige en geïnformeerde toestemming gevraagd. 
Hebt u toestemming gegeven, maar wilt u geen gebruik meer maken van op uw locatie afgestemde informatie dan kunt u dit via de instellingen van uw telefoon/browser te allen tijde eenvoudig uitschakelen.

Bezwaar en klachtenregeling

U mag ook bezwaar maken tegen de door ons toegepaste gegevens verwerking. Aangezien we echter alleen gegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor de levering van onze diensten zal dit zeer waarschijnlijk tot gevolg hebben dat u onze diensten niet (meer) kan gebruiken.
Indien er problemen zijn met de gegevensverwerking kunt u een klacht indienen bij De Jacht. Uw klacht wordt zo snel mogelijk opgepakt en we streven er naar om deze binnen twee weken naar tevredenheid af te handelen.
Indien u niet tevreden bent over het resultaat van de klachtafhandeling kunt u zich wenden tot de Autoriteit persoonsgegevens.

Contact gegevens

één moment...